ZGK
Header

Spółka powstała 01.01.2011 roku w wyniku likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego, który działał pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzegu Dolnym. Podstawowym celem spółki jest wykonywanie zadań i świadczenie usług w zakresie zadań własnych Gminy Brzeg Dolny w dziedzinie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

 1. całoroczne utrzymanie porządku i czystości w gminie;
 2. odbieranie, wywóz, unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 3. budowa, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych;
 4. gospodarką wodno-kanalizacyjną;
 5. świadczenie usług pogrzebowych;
 6. świadczenie usług cmentarnych;
 7. gospodarka mieszkaniowa;
 8. zarządzanie targowiskiem miejskim;
 9. utrzymanie, remonty dróg, ulic, placów i organizacja ruchu drogowego.

Nazwa firmy:
Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kapitał Zakładowy spółki:
5 903 000,00 zł w całości wniesiony aportem

 

Okres działalności:
Spółka rozpoczęła działalność z dniem 01.01.2011 r.

 

Władze spółki:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza

Zarząd:

 • Prezes Zarządu: Artur Michałek
 • Członek Zarządu:

Rada Nadzorcza:

 • Ewa Wojtasiewicz
 • Daniel Luchowski
 • Dominik Stefanko

Prokurenci:

 • Elżbieta Ćwiklicka

Główny księgowy:

 • Elżbieta Ćwiklicka

NIP: 988-02-87-486
REGON: 021474753
KRS: 0000379009

Nr konta:
Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Brzeg Dolny
71 9583 1022 0111 0191 2001 0001