ZGK
Header

Odpowiedzi do pytań, dotyczy ogłoszenia o zamówieniu

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”

Ogłoszenie o zamówieniu

Lipiec 4th, 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych na

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej zamiatarki uliczno-chodnikowej w formie leasingu operacyjnego z wykupem”

Dokumenty do pobrania: